Homecash88

รับขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถวฯลฯ
รวดเร็ว ได้เงินไว ให้ยอดสูง ค่าธรรมเนียมถูก ดอกเบี้ยต่ำสุดๆจริง

     

  

ปรึกษา สอบถาม พร้อมให้คำแนะนำ ฟรี

    

  

ขายฝากกับเราสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินสดเสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ

    ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด


ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. โทรสอบถามส่งรูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายทรัพย์แจ้งวงเงินที่ต้องการ
 2. รอผลประเมินราคาทรัพย์และวงเงินที่อนุมัติ ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 3. นัดทำสัญญา ณ.กรมที่ดินเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร และตรวจเอกสาร ให้พร้อม
 4. จดทะเบียน ณ.กรมที่ดิน ลูกค้ารับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันที
 5. เมื่อครบสัญญาขายฝาก หรือก่อนครบสัญญา ไถ่ถอนได้ทันทีที่ต้องการ และสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนได้อีกถึง 10 ปี

​​

ขั้นตอนเตรียมเอกสารดังนี้
เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

 1. โฉนดที่ดินตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 3. บัตรประชาชนตัวจริง
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 7. มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 8. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
 9. ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)​

 

ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก ณ กรมที่ดิน

 1. รับคำขอตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 2. ลงบัญชีรับทำการ ตรวจอายัด สอบสวนโดยเจ้าพนักงานที่ดิน
 3. ประเมินราคาทุนทรัพย์ ชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร
  - ค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินที่ดิน
  - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินที่ดิน
  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ยกเว้นถือครองเกิน5ปี)
  - ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมินที่ดินหรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า แต่-หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์
 4. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน คู่กรณีลงนามในสัญญา
 5. ยืนยันการรับจ่ายเงิน เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 6. มอบหนังสือสัญญาให้ผู้ซื้อฝาก และ ผู้ขายฝาก เป็นอันเสร็จสิ้น

 

ขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สิน

 1. ตรวจราคาประเมินที่ดินจากโฉนด(น.ส.4)
 2. ตรวจประเมินราคาบ้านจากสัญญาขาย(ทด.13)หรือหนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด(อ.ช.23)
 3. ตรวจสอบหลังโฉนดว่าติดสัญญาเช่าหรือเจ้าของเสียชีวิตหรือไม่หรือติดสัญญาอื่นใด
 4. ตรวจสอบระวางตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์ดูทางเข้าออกทางสาธารณะให้ตรงตำแหน่งถูกต้อง
 5. ตรวจสอบประวัติเจ้าของเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 6.  

   

 

       


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


Homecash88 ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด อนุมัติง่าย รับเงินไว ทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย
Powered By : Zeasyweb